Rådgivning fra advokaten


Af forretningsudvikler, advokat Christian Hartvig, HjulmandKaptain

12. marts 2020 vedtog Folketingets finansudvalg det første aktstykke, der skabte grundlag for udbetalinger af kompensationer til dækning af tab udløst af tiltag til inddæmning og bekæmpelse af COVID-19. Siden er det blevet til flere end 150 aftaler, aktstykker, love, bekendtgørelser og vejledninger, der regulerer alle de forskellige tiltag på kryds og tværs.

Ikke alle ordninger er lige velkendte i offentligheden, men de har stort set alle været underkastet flere og væsentlige ændringer. Nogle for at lukke huller, så flere kan få gavn af ordningerne. Andre ændringer er gennemført for at etablere værn mod misbrug og snyd - og over vandene svæver krav på tro- og love-erklæringer med strafferammer på op til otte års fængsel, hvis kreativiteten bliver for stor.

HjulmandKaptain har, siden corona var noget, der handlede om forsinkede leverancer fra Kina, haft et dedikeret team af 12 advokater til at arbejde med alle de forskellige aspekter af COVID-19 relaterede påbud, forbud, støtteordninger, lånegarantier, arbejdsskade regler, skat, moms, GDPR og meget mere. Men udover dedikerede advokater har vi valgt at stille vores viden og indsigt til fri rådighed for offentligheden gennem vores COVID-19 hjemmeside. Her kan du finde gennemarbejdet og opdateret information om, hvordan ordningerne fungerer i praksis og hvad du skal være opmærksom på. Links herunder guider dig ind i hovedordningerne.

De opstillede ordninger giver mulighed for at hjælpe rigtigt mange forskelligartede virksomheder og ofte i en kombination af forskellige ordninger. For mindre virksomheder, der har måttet hjemsende flere medarbejdere, kan der således i nogle tilfælde være muligheder for at få ikke alene lønkompensation for medarbejderne, men også omkostningskompensation for faste omkostninger og omsætningskompensation for ejeren.

COVID-19 eller corona er ikke trylleord, der fritager for ansvar. Indgåede forpligtelser skal i udgangspunktet opfyldes, men hvordan og i hvilket omfang er sjældent ukompliceret.

De ressourcer, der i disse dage bruges på at få overblik over, hvordan og i hvilket omfang eksisterende forpligtelser skal opfyldes, hvordan man skal opgøre sin omkostninger mv., er imidlertid ikke spildte, hvis man kan holde virksomheden over vande. Allerede nu vendes forretningsmodeller på hovedet, aftalemodeller ombygges og risikoprofiler udbygges, så virksomhederne på den anden side af COVID-19 kan være klar til nye, rekonstruerede forretningsmodeller.

Ud over links til hovedsiderne om de store støtteordninger, har HjulmandKaptain udarbejdet et oversigtskort, der kan hjælpe med navigationen mellem de forskellige ordninger, men som altid er djævlen i detaljen.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med håndtering af COVID-19, er du altid velkommen til at kontakte HjulmandKaptain på 70151000. Du kan også finde direkte kontaktoplysninger på advokaterne i vores COVID-19-team her.

COVID-19 hjemmesiden
Lønkompensation
Arbejdsfordeling
Lejemål
Omkostningskompensation 
Omsætningskompensation
GDPR

Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest