Nu skal vi ha' det lange lys på


retur
Af formand Rasmus Haugaard

Der er de seneste måneder gjort en prisværdig indsats for at minimere coronavirus' skadepåvirkning på erhvervslivet. Et betragteligt antal statslige hjælpepakker, kommunale fremrykninger af en lang række opgaver og et bredt spekter af samarbejder blandt velkendte og nye aktører har præget billedet. Baggrunden er i sagens natur dyster, men jeg synes ikke desto mindre, det er passende at bruge ordet "imponerende", når jeg skal beskrive, hvor agilt det danske samfund som helhed har evnet at agere.

Som talerør for en betydelig del af det nordjyske erhvervsliv har Erhverv Norddanmarks fokus de seneste måneder været på det kortsigtede i form af afhjælpning er de værste konsekvenser af coronanedlukningen. Omend vi ikke - trods faldende antal COVID-19-indlagte og -døde - kan vide os sikre på at være ude på den anden side, skal vi de resterede måneder af dette bemærkelsesværdige år i højere grad havde det lange lys på.

Blikket bliver den kommende tid blandt andet rettet mod en styrkelse af den indsats, der skal trække investeringer, virksomheder og medarbejdere til regionen. Vi kan ikke forvente - og da slet ikke i kølvandet på coronanedlukningen - at Aalborg og Nordjylland af sig selv bliver opsøgt at investorer og virksomheder. Der skal konkrete og omfattende initiativer til. 

Nordjyllands geografiske placering og det forspring andre dele af landet hidtil har haft, indebærer, at vi skal gøre det ikke bare bedre, men markant bedre, hvis operationen skal lykkes.
Nævnes skal også indsatsen for at bringe et eller flere af hovedkvartererne for de 12 klynger inden for det nye erhvervsfremmesystem til Nordjylland. De fremtidige erhvervsklynger skal styrke innovationskraften i særligt små og mellemstore danske virksomheder - og når det gælder klyngen af det maritime og logistiksektoren, er der ingen tvivl om, at Nordjylland rummer en række markante, innovative virksomheder, der tilsammen udgør det bedst tænkelige grundlag for en unik og naturlig national klynge. At de maritime erhverv og logistiksektoren i denne region har de optimale forudsætninger for facilitering og drift af en national klynge, hænger blandt andet sammen med Nordjyllands særlige position inden for grøn omstilling. Det er et helt afgørende innovationsområde for både maritime erhverv og transport - og det fås ikke bedre andre steder i Danmark.

Dette vil tillige gå i naturligt spænd med placering af hovedkvarteret for den nationale energiklynge i Nordjylland.

Endelig er der det fortsatte arbejde for at få Den Tredje Limfjordsforbindelse tilbage på tegnebrættet hos regeringen. Interesseorganisationerne DI Transport og Dansk Infrastruktur har foreslået fremrykning af en række anlægs- og vedligeholdelsesprojekter, herunder forbindelsen i Aalborg. Den tankegang kan Erhverv Norddanmark kun være enig i - og vi tilslutter os, at det på landspolitisk niveau bør vurderes, om det er muligt at tilrettelægge eksisterende beslutningsprocesser, så projektet bliver fremmet, uden at det kræver, at man går på kompromis med lovgivningen. Det er også vores overbevisning, at det må være inden for rammerne at gennemføre projektet ved et aktstykke frem for en anlægslov, hvilket i bedste fald vil kunne skære flere år af processen.

Menneskers og varers mobilitet er af afgørende betydning for Nordjyllands udvikling såvel som for det liv, vi lever her i regionen. For at sikre en bæredygtig nordjysk mobilitet, mener vi, at der i denne tid er grund til at se på fremrykning af en række andre infrastrukturprojekter.
Det drejer sig især om styrkelse af de tre vejakser Hanstholm-Skive-Herning, Thisted-Aalborg samt Fjerritslev via Aggersundbroen til Haverslev. I samme åndedrag giver det god mening at se på behovet for udbygning af de nordjyske havne, der er vigtige knudepunkter for erhvervslivets transporter. Desuden bør en udbygning af jernbanen gennem Nordjylland som rygraden i den kollektive trafik indgå i overvejelserne, især med fokus på udbygning af spornettet på strækningen mellem Aalborg og Frederikshavn samt udvidelse af jernbanebroen i Aalborg. Endelig kan man overveje fase to af Aalborgs plusbus-løsning, så der bliver etableret en nord-sydgående akse på tværs af Limfjorden.

Sagkundskaben har flere gange siden nedlukningen af Danmark medio marts påpeget, at vi må forvente, at coronavirus vender tilbage - og formentlig med fornyet styrke - mod årets slutning. Det vil jeg ikke gisne om. Men blot understrege nødvendigheden af, at vi alle fortsat er opmærksomme på at holde afstand og huske god håndhygiejne. Ikke at det i sig selv redder verden, men det er vigtige skridt i bestræbelserne på at minimere smitterisikoen og dens følgevirkninger på blandt andet erhvervslivet.

Som jeg sagde i den beretning, jeg umiddelbart efter coronanedlukningen aflagde digitalt, er der ingen, der kan vide, hvor stærkt det nordjyske erhvervsliv kommer ud på den anden side den aktuelle krise. Visse konsekvenser har vist sig allerede, mens andre først vil fremtræde klart senere hen. Men som sagt i beretningen: Verden vil gå videre. Og Erhverv Norddanmark vil være der - også når coronavirus COVID-19 er fortid.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest