Kommune og erhvervsliv tilbyder staten 600 mio. kr. til fjordforbindelse


retur
Et bredt byrådsflertal i Aalborg Kommune, Dansk Industri Aalborg, LO Aalborg, Erhverv Norddanmark m.fl. tilbyder nu staten 600 millioner kroner som tilskud til etablering af en 3. Limfjordsforbindelse. Det opsigtsvækkende udspil kommer som følge af en yderst belastet trafiksituation i Danmarks 3. største kommune.

Ønsket om en ny fjordforbindelse har været på dagsordenen i den nordjyske hovedstad i mere end tre årtier, og ifølge aftalens parter er behovet nu så presserende, at den manglende infrastruktur er en decideret barriere for borgere og virksomhedernes vækst i regionen:

- Vi har i årevis forsøgt at gøre opmærksom på den problematiske trafikudvikling i og omkring vores by. Vi ved, at vi bliver fravalgt af både investorer, turister m.fl. pga. den sårbarhed og flaskehals, som de nuværende fjordkrydsninger udgør, siger Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter: 

- Vi har linjeføring og planlov på plads og er begyndt at ekspropriere, men trods både Vejdirektoratets og Folketingets godkendelse har vi fortsat ikke tilsagn om finansiering. Derfor håber vi, at vi kan skubbe på ved at foreslå en egenbetaling på ikke mindre end 600 millioner kroner.

Det trecifrede millionbeløb fremkommer ved, Aalborg Kommune afsætter 30 millioner kroner om året af provenuet fra den såkaldte erhvervsdækningsafgift. Landets kommuner har lov til at opkræve en erhvervsdækningsafgift på op til ti promille, og det er der i dag 39 kommuner, der gør. I Aalborg Kommune har erhvervsdækningsafgiften de seneste år ligget på ca. fem promille, og med den nye alliance forventer Aalborg Kommune at bibeholde erhvervsdækningsafgiften på 2018-niveau svarende til 5,35 promille. Herved har Aalborg Kommune reserveret en finansiering på 30 millioner kroner årligt i 20 år.

Udover et økonomisk bidrag til 3. Limfjordsforbindelse beskriver aftaledokumentet også fælles målsætninger om bedre rammevilkår for erhvervslivet, bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft samt nedbringelse af ledigheden. Erhvervslivet vil gennem en række redskaber bidrage til at nedbringe ledigheden, og Aalborg Kommune forventer herigennem at spare en del af den årlige udgift på 30 millioner kroner. Generelt er der ifølge formand for Dansk Industri i Aalborg, Peter Rindebæk fundet en god balance mellem indtægter og udgifter til stor fælles gavn:

- Hos DI Aalborg er det højt prioriteret at få en 3. Limfjordsforbindelse. Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis vi fortsat skal skabe vækst i Nordjylland. Derfor har vi tiltrådt denne alliance med Aalborg Kommune, LO Aalborg m.fl. Punkterne i aftalen er indbyrdes afhængige, idet en forbedret infrastruktur automatisk vil medføre nye investeringer og vækst blandt regionens virksomheder, forklarer han.

I Aalborg Byråd er det 28 ud af 31 medlemmer, der foreløbig har tilsluttet sig aftalen, som bliver en del af efterårets budgetforlig for 2019. Politisk leder for Venstre og rådmand Mads Duedahl er begejstret for den brede tilslutning - både i byråd og blandt byens toneangivende organisationer:

- 3. Limfjordsforbindelse er et statsligt infrastrukturprojekt, men vi har i Aalborg indset, at vi er nødt til at gå et skridt videre for at fremskynde processen og herved fjerne byens og regionens største barriere for vækst. Derfor er det særdeles glædeligt, at både erhvervsliv, faglige organisationer og kommune kan stå skulder ved skulder i bestræbelserne på at realisere projektet, siger han og fortsætter:

- Der er da heller ingen tvivl om, at projektet vil løfte både Aalborg og Nordjylland ind i fremtiden. En 3. Limfjordsforbindelse er ikke bare en investering i infrastruktur. Det er en investering i vækst og udvikling, så vi får råd til fremtidens velfærd.

Formand for den erhvervspolitiske organisation Erhverv Norddanmark, Steen Royberg fortsætter:

- Efter årtiers snak handler det nu om at få 3. Limfjordsforbindelse på finansloven, så vi kan komme i gang med det konkrete anlægsarbejde. I den sammenhæng er det glædeligt, at transportminister Ole Birk Olesen tidligere på året understregede, at han er 'fuldstændig enig i, at der er kapacitetsproblemer omkring Limfjordstunnelen og kapacitetsproblemerne i tunnelen løses kun for alvor, når vi får realiseret en tredje Limfjordsforbindelse.' Vi skal heller ikke glemme, at ministeren sagde, at en sådan forbindelse 'er blandt de vigtige og samfundsøkonomisk fornuftige projekter, vi skal finde finansiering til efter 2020' - og at 'beslutningerne om hvilke infrastrukturprojekter, der skal igangsættes, kan træffes før 2020'. Med Aalborg Alliancen har vi taget et meget væsentligt initiativ, som man efter min bedste overbevisning ikke kan sidde overhørig på Christiansborg.

Argumenter for en 3. Limfjordsforbindelse
  • 3. Limfjordsforbindelse via Limfjordsøen Egholm koster 6,2 mia. kr. at bygge og har en af de højeste tilbagebetalingsrater blandt danske infrastrukturprojekter
  • Limfjorden krydses i dag af ca. 120.000 biler i døgnet, der ofte belastes af kø. Beregninger viser, at 3. Limfjordsforbindelse kan spare 1,7 mio. rejsetimer årligt
  • Den nye Limfjordsforbindelse via Egholm medfører en stor reduktion i CO2 og NOX udledning. Det skyldes bl.a., at mange af de ca. 120.000 trafikanter, der krydser Limfjorden, får kortere rejsestrækning. Personbilerne vil samlet tilbagelægge ca. 7 mio. færre kilometer.
  • Trafikafviklingen over Limfjorden ved Aalborg er meget sårbar med kun to vejforbindelser, der har nået kapacitetsgrænsen. Hver morgen og eftermiddag/aften kommer der et stort pres på de to forbindelser. Når der opstår blot det mindste trafikproblem i og omkring Limfjordstunnelen, får det ofte store konsekvenser for trafikken i hele Aalborg.
Aftalens ordlyd
Den ubetinget, største udfordring for Nordjylland i de kommende årtier er den trafikale forbindelse over Limfjorden. Fortsat nordjysk udvikling, og investeringer heri, kræver sikkerhed for, at varer og personer kan passere Limfjorden uhindret og at daglig fremkommelighed ikke er en barriere.

Kapacitetsgrænsen for de nuværende fjordforbindelser er nået og trafikken vil kun stige yderligere i de kommende år. Hertil kommer uundgåelige reparationer af de nuværende fjordforbindelser, der vil sætte den samlede trafikafvikling voldsomt under pres.

Den vestlige linjeføring, der har opbakning fra hele Nordjylland og Vejdirektoratet, er godkendt i Folketinget og der er nu brug for at komme videre i planlægningen.

Den 3. Limfjordsforbindelse er, og skal være, et statsligt infrastrukturprojekt. Men med nærværende aftale er aftaleparterne i fællesskab klar til at bidrage aktivt hertil - det er dog en forudsætning for nærværende aftale, at forbindelsen bliver uden brugerbetaling.

Ved indgåelse af aftalen, etablerer aftalepartnerne Aalborg Alliancen, som har til formål at bidrage positivt til fire essentielle parametre for kommunens og erhvervslivets fremtidige vækst og udvikling - nemlig gode rammevilkår for erhvervslivet, adgang til kvalificeret arbejdskraft, nedbringelse af ledigheden og en styrket infrastruktur gennem anlæg af den 3. Limfjordsforbindelse.

Gennem Aalborg Alliancen vil parterne således i fællesskab arbejde målrettet for at indfri disse mål. Erhvervslivet ved at skabe arbejdspladser og praktikpladser, og gennem en række redskaber bidrage til at nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune ved at afsætte 30 mio. kr. årligt af provenuet fra dækningsafgiften over de næste 20 år, svarende til 600 mio. kr., til medfinansiering af 3. Limfjordsforbindelse. Det er endvidere Aalborg Kommunes forventning at dækningsafgiften forbliver på det nuværende niveau i perioden.

Med aftalens firedelte formål forbedres rammerne for vækst i kommunens virksomheder, som sikres en lettere adgang til kunder, leverandører og arbejdskraft.

Ved indgåelsen af aftalen sender aftaleparterne endvidere et klart signal om, at den 3. Limfjordsforbindelse er det vigtigste, nordjyske infrastrukturprojekt i nyere tid. Og at en snarlig igangsættelse heraf er afgørende for at sikre den fortsatte vækst og udvikling i den nordjyske region.

Den konkrete udmøntning af aftalen vil finde sted i løbet af efteråret 2018.

Aftalepartnerne er:
  • Aalborg Kommune, Socialdemokratiet (17/31), Venstre (8/31), Dansk Folkeparti (2/31) og Det Radikale Venstre (1/31)
  • Dansk Industri Aalborg, Erhverv Norddanmark
  • LO AalborgHovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest