Vi skal udvikle Nordjylland...


retur

Hvilken rolle spiller en organisation som Erhverv Norddanmark for dagens - og morgendagens - virksomheder? Det har vi spurgt formand Anders Hjulmand (AHJ), næstformand Peter Freiesleben (PF) og sekretariatschef Anita Møller (AM) om.

På Erhverv Norddanmarks hjemmeside kan man læse, at det er organisationens ker- nekompetence at give dens medlemmer og dermed regionens erhvervsvirksomheder værdi. Hvordan skal det forstås i praksis?

AHJ: Vi skal som tværfagligt erhvervsnetværk give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling. Det gør vi ved at etablere og udbygge netværk på tværs af brancher, ved at udøve erhvervspolitisk indflydelse og ved at tilrettelægge og gennemføre faglige arrangementer.

Organisationen blev grundlagt i middelalderen - dengang man var nødsaget til at være medlem for overhovedet at kunne drive forretning i Aalborg. Sådan er det jo ikke længere og der er vel ikke ligefrem den samme eksistensberettigelse som dengang?

PF: Betydningen af en stærk erhvervspolitisk organisation er større, end man måske sådan lige umiddelbart tror. Det fik jeg klart bevist for, da jeg for nylig var til professi- onshøjskolernes årsmøde i Kolding, hvor jeg holdt et indlæg om det private erhvervs- livs behov på uddannelsesområdet. Der er ingen tvivl om, at jeg på baggrund af den viden, som vi har i kraft af vores medlemmer og hvad de fortæller os, kunne give uddannelsesfolkene et billede, der var noget anderledes, end hvad de forestillede sig. En af vores væsentlige opgaver er, at hjælpe uddannelsesinstitutionerne med at udbyde uddannelser, der er i overensstemmelse med de behov, som erhvervslivet har. Netop uddannelse er et af de områder, hvor Erhverv Norddanmark spiller en central rolle - dels i kraft af de mange råd, nævn og bestyrelser, hvor vi repræsenterer erhvervslivet, dels fordi vi kan samle information om, hvad det virkelig er, virksomhederne har brug for.

AM: Enig - det er i samspillet mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og det offentlige, at vi har helt afgørende betydning.

I har de seneste måneder fået et halvt hundrede nye medlemmer. Hvilken betyd- ning har det for jer, når I er mange hundrede i forvejen?

AM: Det er af stor betydning. Vi er jo i bund og grund ikke stærkere, end hvad medlemmerne gør os til. Men de er så omvendt heller ikke stærkere end den organisation, som er sat i verden for at repræsentere deres interesser. Det er i fællesskab, at vi for alvor er stærke.

PF: Ja, og i den sammenhæng er det vigtigt, at vi har en god og tæt dialog med vores medlemmer. Uanset om der er tale om regionens største virksomheder eller de mellemstore eller mindre er det helt afgørende for vores arbejde, at de fortæller os, hvad der sker hos dem og hvilke behov, de har. Det gælder hvad enten der er tale om nye eller veletablerede virksomheder - og uanset inden for hvilken branche, de opererer.

AHJ: Selvfølgelig er der i bestyrelsen som helhed og hos det enkelte bestyrelses- medlem klare holdninger til erhvervslivets udvikling, men vi har til stadighed brug for input fra medlemmerne, så vi har de bedste forudsætninger for at repræsen- tere deres interesser.

Er der specifikke områder, som er mere relevante end andre eller er det helt generelt, at I gerne vil høre medlemmernes holdninger?

AHJ: Vi hører gerne om alt, hvad der rører sig hos medlemmerne, men det er klart, at vi har særligt fokus på de områder, der er omfattet af vores mærkesager. Dem tager bestyrelsen op til revision med jævne mellemrum, så de til stadighed afspej- ler konkrete og aktuelle indsatsområder af betydning for vores medlemmer og for udviklingen af erhvervslivet og samfundet.

PF: Ja, mærkesagerne er det fundament, som vi opererer på. Og det er medlem- mernes tilkendegivelser, som er medvirkende til, at vi i bestyrelsen holder det rette fokus. Det er også tilfældet, når det eksempelvis gælder vores dialog med politikerne, både på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Skal vi have den fornødne gennemslagskraft, er det nødvendigt at vi afspejler det erhvervsliv, som vi repræsenterer - at vi baserer vores indsats på konkret viden og ikke blot antagelser.

Mærkesagerne spænder temmelig vidt - fra uddannelse og infrastruktur over samarbejde med det offentlige og økonomi til ansvarlighed og internationalise- ring. Er der én fællesnævner for Erhverv Norddanmarks indsats?

AHJ: Hvis man skal beskrive Erhverv Norddanmarks rolle i et enkelt udtryk, så er det at sikre, at vi går i samlet flok i bestræbelserne på at udvikle Nordjylland til det allerbedste sted at drive virksomhed. Vi skal medvirke til, at der sker en fortsat udvikling af både erhvervslivet og samfundet som helhed. Den rolle har vi haft i århundreder og den vil vi også have i fremtiden.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest