Formandens beretning 2020


retur
Formand Rasmus Haugaards beretning aflagt på generalforsamlingen 18. marts 2020
(det talte ord gælder)2020-udgaven er den formentlig mest usædvanlige generalforsamling i Erhverv Norddanmarks snart 600 år lange historie. For første gang afvikler vi generalforsamlingen elektronisk. Det gør vi ikke, fordi vi kan, men fordi vi skal.

I lyset af de forholdsregler, det aktuelt er nødvendigt at tage i bestræbelserne på at undgå yderligere spredning af coronavirus COVID-19, har bestyrelsen besluttet ikke at afvikle en generalforsamling, hvor mange mennesker mødes og udsætter sig selv og hinanden for smittefare. Imidlertid skal vi i henhold til vedtægterne afvikle generalforsamlingen inden udgangen af marts. Og det gør vi så elektronisk - takket være Delegate, som på rekordtid og med stor fleksibilitet har tilpasset en digital platform til vores specifikke formål.

Vi står med en helt ny virkelighed fuldstændigt betinget af coronavirus COVID-19.

Det er alt for tidligt at sige noget om, hvor vi lander. Lige nu handler det for skræmmende mange af Erhverv Norddanmarks medlemmer om to centrale spørgsmål: Kommer jeg til at overleve denne krise? Og hvis: Hvordan?

Det betyder naturligvis, at Erhverv Norddanmark i de kommende dage, uger og måneder vil arbejde med noget helt andet end det, vi troede, ville være vores dagsorden.

Vi er i tæt dialog med de politiske beslutningstagere med henblik på iværksættelse af foranstaltninger, der i størst mulig grad kan modvirke permanent tab af arbejdspladser. For os handler det i al sin enkelhed om at sikre vores medlemmer de bedste muligheder for at drive virksomhed i den virkelighed, vi er i nu. Og den virkelighed vi ser frem imod.

Den statslige indsats, vi har set den seneste tid, er forbilledlig. Men den vil ikke være nok. Det er også nødvendigt med kommunale tiltag. De kan måske ikke rykke afgørende på situationen, men sammen med de mange andre indsatser - fra statens, fra virksomhedernes og fra medarbejdernes side - kan de gøre en forskel. En forskel, der er helt nødvendig.

Flere nordjyske kommuner er i gang med at introducere initiativer, der kan hjælpe erhvervslivet og dermed medvirke til at bevare arbejdspladser. Det drejer sig blandt andet om
  • hurtigere betaling af leverandørfakturaer, 
  • yderligere arbejdskraft til hurtig ekspedition af eksempelvis byggesager 
  • og opfordringer til lokale indkøb.
De kommende dage og uger må vise, i hvilket omfang det er nødvendigt med yderligere indsats - såvel lokalt og regionalt som nationalt. 
  • I Aalborg kan det eksempelvis handle om en midlertidig nulstilling af dækningsafgiften ledsaget af en aftale med de væsentligste udlejere, så pengene i videst muligt omfang, kommer retur til de brugere af ejendommene, hvis arbejdspladser kan komme i fare
  • i Nordjylland generelt kan et middel være suspendering af gebyrer i forbindelse med blandt andet byggesager
  • og nationalt kan det dreje sig om fremrykning af store anlægsinvesteringer i eksempelvis Den Tredje Limfjordsforbindelse.
På Erhverv Norddanmarks nylige rådmandsmøde blev der talt meget om øget beskæftigelse som en af de store udfordringer i Aalborg - og i regionen i det hele taget.

Efter Erhverv Norddanmarks opfattelse er vejen frem, at erhvervslivet i langt højere grad bliver inddraget og får mindst lige så stor indflydelse som kommunen, når det gælder indsatsen for jobskabelse. Selvsagt med et tilsvarende ansvar.

Det er tid til handling med en helt anden styrke og målrettethed, hvis vi for alvor skal komme nogen vegne med jobskabelsen. Vi kan ikke forvente, at Aalborgs flotte udvikling som by i sig selv kan tiltrække virksomheder eller genere en betydelig organisk vækst. Der skal konkrete og omfattende initiativer til. Nordjyllands geografiske placering i Danmark, og det forspring andre dele af landet hidtil har haft, indebærer, at vi skal gøre det ikke bare bedre, men markant bedre.

Konkret mener vi, at det er nødvendigt med en jobskabelsesindsats, der i langt højere grad end i dag virker uafhængigt af det kommunale system. Kommercielt drevet og på resultatkontrakt, men i fuld koordination og samvirke med det kommunale system.

Vi ønsker, at den samlede indsats for tiltrækning af nye virksomheder til Aalborg etableres som en selvstændig enhed, der også fysisk flyttes væk fra kommunen. Og som virker med ansvar over for en uafhængig bestyrelse sammensat af lige dele repræsentanter fra kommune og erhvervsliv. Hensigten er at skabe en enhed, der virker med klart definerede mål - og som finansieres af såvel kommunen som os.

Vi vil arbejde for at etablere partnerskaber med regionens største virksomheder med henblik på facilitering af dette initiativ. Vores hovedsponsor Spar Nord har allerede givet tilsagn om at være med. Og som det seneste i denne forbindelse kan jeg offentliggøre, at Port of Aalborg - indtil for nylig kendt som Aalborg Havn - har indgået en hovedpartneraftale med Erhverv Norddanmark med henblik på vores indsats for jobskabelse.

Det er for os ganske afgørende at have denne opbakning fra Spar Nord som regionens suverænt største virksomhed - og fra Port of Aalborg som regionens uden sammenligning største infrastrukturvirksomhed.

Der er i dag rigtig mange erhvervsorganisationer i Aalborg og i regionen - uden at dette reelt beror på forskellige interesseflader. Det er derfor for os et organisatorisk mål, at Erhverv Norddanmark kan tale på vegne af det samlede aalborgensiske og nordjyske erhvervsliv.

Om generalforsamlingen vil, vil vores vedtægter blive tilpasset, at vi får mulighed for at optage andre erhvervsforeninger som medlemmer med særlig status og repræsentation i vores bestyrelse.

Med afsæt i en positiv forventning til dette har Erhvervsnetværk 9220 valgt at indgå en strategisk samarbejdsaftale med Erhverv Norddanmark. Dette indebærer, at Erhverv Norddanmark kan repræsentere Erhvervsnetværk 9220 og denne forenings medlemmer i de relationer, vi indgår i - for eksempel Aalborg Erhvervsråd - og at Erhvervsnetværk 9220 får mulighed for at gøre sine interesser gældende i disse sammenhænge. Tilsvarende kan vi lægge Erhverv Norddanmarks kraft og medlemmer ind i Erhvervsnetværk 9220s indsats inden for klima, bæredygtighed og miljø.

Vi ser frem til ved fælles kraft at udvikle Aalborgs og Nordjyllands erhvervsliv yderligere.

Det har været nævnt før, men der er grund til at gentage: Erhverv Norddanmark er kun så stærk, som medlemmerne gør os. Hvor stærkt det nordjyske erhvervsliv er, når vi er på den anden side af den aktuelle krise, kan ingen vide. Men netop nu handler det om at understøtte de eksisterende arbejdspladser bedst muligt - og at arbejde på tiden efter krisen.

Verden vil gå videre. Og Erhverv Norddanmark vil være der - også når coronavirus COVID-19 er fortid.

Tak.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest