Digitalisering & Effektuering


Netværket Digitalisering & Effektuering består af virksomhedsledere og nøglepersoner, der arbejder med udvikling af deres forretning gennem effektuering af organisationens digitaliseringskraft.

Netværket, der er en del af Erhverv Norddanmark, arbejder ud fra en middelbaseret tilgang, hvor der gennem en innovativ udnyttelse af de deltagende virksomheders eksisterende midler og forudsætninger bliver skabt digital forretningsudvikling og nye forretningsmodeller.

Baggrund for netværket
Kun få nordjyske virksomheder har ledere og medarbejdere, der specifikt arbejder med innovation gennem digitalisering. Dermed er der i mange virksomheder et uudnyttet potentiale, såfremt de innovative kræfter bliver inddraget som et emne i forretningsudviklingsaktiviteter.

Spontane, uformelle kontakter bliver fra tid til anden etableret mellem nøglepersoner i forskellige virksomheder. Det har givet idéen til et formelt netværk, der kan være med til at skabe mere viden og inspiration.

Med 650+ medlemmer har Erhverv Norddanmark den nødvendige brede forankring i Aalborg-regionens erhvervsliv til at være omdrejningspunkt for netværket. Dertil kommer en mission om at give værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

Idégrundlag
Traditionelt har forandring, innovation og forretningsudvikling haft fokus på at lægge planer, op-stille mål, definere succeskriterier, formulere strategier mv. for egen virksomhed. Altså en mål-orienteret tilgang.

Netværket Digitalisering & Effektuering har som idégrundlag at motivere deltagervirksom-hederne på en middelbaseret eller effektuel tilgang, hvor udvikling og digitalisering tager direkte udgangspunkt i virksomhedens eksisterende ressourcer.

Eksempler på en sådan tilgang er:

 • Start med hvad du allerede har
 • Gør dine eksisterende forudsætninger og kompetencer værdiskabende på en ny og innovativ måde
 • Tag udgangspunkt i hvad du er villig til at tabe, i stedet for hvad du planlægger at investere
 • Skab partnerskaber med afsæt i hvem du allerede kender - også dem du måske betegner som konkurrenter
 • Accepter at du som leder ikke kan forudsige fremtiden, så brug ikke tid på at lægge planer for den - arbejd i stedet med hvad du har adgang til og kan gøre noget ved nu med hvad du allerede har
I Digitalisering & Effektuering får virksomhederne en værktøjskasse for digitalisering og forudsætningerne for at kunne effektuere på en middelbaseret tilgang til digitalisering i egen virksomhed. Og der er rig lejlighed til uhøjtidelig sparring med og gensidig faglig udfordring fra andre deltagere med samme eller lignende udfordringer.

Form
Hver Digitalisering & Effektuering-gruppe består af 10-12 medlemmer fra 7-10 virksomheder. Erhverv Norddanmark opretter grupper i takt med interessen fra nordjyske virksomheder inden for brancherne administration, produktion, byggeri og anlæg, produktion og forædling samt logistik og transport.

Hver enkelt gruppe bliver sammensat på tværs af brancherne, så medlemmerne kan drage nytte af ligheder og forskelle i de udfordringer, som virksomheder fra forskellige brancher har.

Moderator
Netværket ledes af en moderator med administrativ bistand fra Erhverv Norddanmarks sekretariat. Er der behov for eksterne inspiratorer, deles udgiften til dette efter godkendelse i Erhverv Norddanmarks bestyrelse mellem netværk og organisation.

Arbejdsform
Møderne foregår som workshops, hvor deltagerne beskæftiger sig med konkrete cases og udfordringer fra forskellige perspektiver. Hvert møde har et nyt tema eller introducerer et nyt perspektiv, men vil altid holde fokus på digitalisering, effektuering og høj grad af overførbarhed til egen virksomhed/organisation.

Deltagelse og pris
Alle nordjyske virksomheder inden for de nævnte brancher kan anmode Erhverv Norddanmark om at deltage i Digitalisering & Effektuering. Det årlige netværkskontingent på 5.500 kr. ekskl. moms betales til Erhverv Norddanmark.

Perspektivering
Radikal ændring af markedsbetingelser. Ændrede forretningsmodeller på markeder hvor brancheskel krydses og nedbrydes. Nye værditilbud til eksisterende kunder flytter markedsandele. Øget globalisering og international handel fjerner betydningen af nærmarkeder. Disruption af etablerede strukturer, virksomheder og brancher. Større gennemsigtighed på priser. Ændret mobilitet på arbejdsmarkedet. Pres på tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft. Value adding services som indtægtsstrøm frem for på selve produktet.

Dette og mere til ændrer fundamentalt på den måde, vi skal betragte vores forretningsudvikling på - og måden vi tænker strategi og forretningsmodeller på.

Digitalisering & Effektuering er et trygt og gensidigt værdiskabende forum, hvor deltagerne kan udvikle hinanden på alt fra digital procesinnovation over jobskabelse og medar-bejdertiltrækning til forretningsmodeludvikling.

Netværket tiltænkes en aktiv rolle i forhold til det nye iværkstætterhus GrowAAL.

Målgruppe
Direktører, mellemledere og nøglemedarbejdere i nordjyske virksomheder inden for administration, produktion, byggeri og anlæg, produktion og forædling samt logistik og transport. 

Digitalisering & Effektuering henvender sig primært til virksomheder inden for disse brancher, da ressourcesituationen her i høj grad kalder på umiddelbar effektuering og overførbarhed af tiltag til egen forretning, og i mindre grad en akademisering af digitalisering og forretningsudvikling.

Konsulentvirksomheder kan ikke deltage i netværket.

Digitalisering & Effektuering har gennem middelbaseret tilgang til digitalisering et direkte fokus på anvendelsesorientering med afsæt i eksisterende midler og forudsætninger. Netværket etablerer og udvikler sammen med dets moderator en praksisorienteret værktøjskasse, der skal bidrage direkte til den enkelte deltagers forudsætninger for at kunne effektuere på digitalisering.

Effekt og udbytte
Deltagerne vil i Digitalisering & Effektuering opnå:
 • Inspiration og erfaringsudveksling
 • Netværksdannelse på tværs af brancheskel
 • Sparring på konkrete forretningsmæssige udfordringer indenfor digitalisering og innovation
 • Et kompetent forum hvor nye koncepter og initiativer kan trykprøves inden udrulning i egen organisation
 • Styrkelse af egen innovations- og digitaliseringsmuskel 
 • Indsigt i egne eksisterende midler
 • Høj grad af overførbarhed til egen forretning/virksomhed/organisation
 • Tydelig anvendelsesorientering via faglige input og kompetenceudvikling 
 • Forståelse for digitalisering med en effektuel tilgang = udgangspunkt i eksisterende midler
 • Et fortroligt netværk af nordjyske ledere og nøglepersoner med interesse i digitalisering, innovation og forretningsudvikling

Forløb
Digitalisering & Effektuering mødes fire gange årligt, men har mulighed for at ændre mødeforløbet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Optagelse
Kontakt direktør Kamilla Bittmann på tlf. 98160600 / kab@erhvervnorddanmark.dk.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest