Tvingende nødvendigt med en anlægslov nu


retur
Af formand Rasmus Haugaard, tidligere formand Steen Royberg og tidligere formand Anders Hjulmand, Erhverv Norddanmark, Nyhavnsgade 2, Aalborg - www.erhvervnorddanmark.dk 


Først på måneden sendte Transportministeriet udkastet til lovforslaget om anlæg af Den Tredje Limfjordsforbindelse i offentlig høring. Parallelt med dette udsendte Vejdirektoratet den supplerende miljøkonsekvensvurdering og også denne er i høring frem til midten af januar 2024.

I Erhverv Norddanmark glæder vi os over, at realiseringen af infrastrukturprojektet dermed er kommet to afgørende skridt nærmere. Lovforslaget er udarbejdet på baggrund af den aftale om Infrastrukturplan 2035, som et betydeligt flertal i Folketinget indgik i juni 2021. I lovforslaget, der således skal være med til at udmønte infrastrukturplanen, opereres med en vedtagelsesdato pr. 1. juli 2024 og det håber vi meget, holder stik.

Debatten for og imod Den Tredje Limfjordsforbindelse har været og er fortsat intens. Det fyger med mere eller mindre velunderbyggede argumenter for det ene og det andet synspunkt og for menigmand kan det være sin sag at gennemskue, hvad der er hvad.

Fra Erhverv Norddanmarks plads - som den nordjyske regions væsentligste erhvervsorganisation - står ét imidlertid klart: Det er tvingende nødvendigt, at anlægsloven kommer på plads nu, så vi inden for en overskuelig fremtid kan have en ny forbindelse vest om Aalborg.

De gode argumenter for Den Tredje Limfjordsforbindelse har været fremført før, men da der fra modstanderside er en vis tendens til gentagelse, skal vi for god ordens skyld præcisere, at den nye forbindelse over Egholm vil:
  • Sikre at Nordjylland som helhed - og i særdeleshed Vendsyssel - ikke bliver koblet af udviklingen i resten af landet og landene omkring os
  • Sikre at det vestlige Nørresundby og det vestlige Aalborg bliver forbundet med hinanden
  • Sikre at Aalborg Lufthavn bliver koblet på motorvejsnettet, så den langt mere effektivt kan tilgås fra sydvest og dermed får en betydeligt stærkere markedsposition
  • Sikre at området nordvest for Limfjorden vil kunne udvikle sig til et af Jyllands mest attraktive erhvervscentre
  • Sikre god og pålidelig fremkommelighed - og reelle alternativer - når Limfjorden skal krydses ved Aalborg, så både gods og personer kan nå frem til aftalt tid
  • Sikre at Aalborg i kraft af den nye forbindelse får en vestlig omfartsvej, der skaber ny forbindelse mellem store dele af byen
  • Sikre at Limfjordsbroen bliver aflastet og derigennem sikre en mere jævn trafikafvikling centralt i byen og bedre fremkommelighed for både personer og varer
  • Sikre at det bliver lettere at pendle, hvilket vil kunne fremme bosætning også uden for de større bymæssige områder
Vi hæfter os med tilfredshed ved, at Vejdirektoratet i den supplerende miljøkonsekvensvurdering klargør, at anlæggelsen af Den Tredje Limfjordsforbindelse ikke medfører en væsentlig påvirkning på dyr og planter, at projektet ikke hindrer opfyldelse af miljømål for vandløb, søer, havområder og grundvand samt at landindvinding syd for Egholm og lavbroer nord for øen ikke påvirker vandgennemstrømningen i Limfjorden.

Der er undervejs i processen rejst alskens kritik af snart sagt enhver myndighed. Det mener vi, er ganske urimeligt, al den stund at hverken Transportministeriet, Vejdirektoratet eller andre forvaltningsgrene har noget videre interesse i, at Den Tredje Limfjordsforbindelse bliver en realitet. Eller for den sags skyld at den placeres der, hvor man har besluttet, den skal forløbe. Det er til gengæld i Nordjyllands - og herunder det nordjyske erhvervslivs - interesse. Så meget desto mere sætter vi vores lid til, at processen kan komme videre efter høringsperioden. Og at den vil munde ud i, at Folketinget i første halvår 2024 vedtager anlægsloven for Den Tredje Limfjordsforbindelse.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest